Condiții Contractuale

Condiții Contractuale Generale privind încheierea și decontarea contractelor de finanțare încheiate cu Beneficiarii Finali ai proiectelor aferente investițiilor agricole din județele Harghita, Covasna și Mureș - DESCĂRCARE

 

Condiții Contractuale Generale privind realizarea și plata contractelor de finanțare care se vor încheia cu Beneficiarii finali

Prevederile prezentelor Condiții Contractuale Generale (în continuare: CCG) vizează Beneficiarii finali ale finanțărilor acordate pentru proiectele de finanțare anunțate în cadrul Planului  Kós Károly și Finanțatorul. CCG sunt acceptate de către Beneficiarul final prin semnarea contractului de finanțare privind utilizarea finanțării (în continuare: Contract).

  

 1. Reguli de decontare

1.1 Suma finanțării poate fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor definite în cererile de finanțare câștigătoare.

Se pot accepta documente justificative emise exclusiv între publicarea apelului de finanțare și data de încheiere a perioadei de realizare.

1.2 Beneficiarul final ia la cunoștință faptul, că, în cursul activității finanțate, în vederea renovării, construirii imobilelor, achiziționării de mărfuri sau comenzii de servicii poate încheia contracte exclusiv în scris. Comenzile trimise și confirmate sunt de asemenea considerate contracte încheiate în scris. În continuare, Beneficiarul final ia la cunoștință faptul, că mărfurile achiziționate sau serviciile/renovările/construcțiile comandate în lipsa contractelor încheiate în scris nu pot fi decontate în cadrul cheltuielilor activității finanțate.

1.3 Nu există cauze de incompatibilitateîntre Beneficiarul final și furnizorul / antreprenorul / comisionarul, adică Beneficiarul final nu poate încheia contracte, și nu poate depune comandă în relație cu următoarele:

 1. Angajatul, angajatorul, proprietarul, funcționarul șef, membrul, cenzorul, membrul consiliului de administrație al Beneficiarului final,
 2. Rudele apropiate (rudenie de gradul I.) ale Beneficiarului final sau ale angajatului, angajatorului, proprietarului, funcționarului șef, membrului, cenzorului, membrului consiliului de administrație al Beneficiarului final,
 3. Acele entități în care persoanele enumerate sub punctul a) sau rudele acestora conform punctului b) au calitate de angajat, angajator, proprietar, funcționar șef, membru, cenzor, membru în consiliul de administrație.

1.4 În cazul în care activitatea de renovare, construcție al imobilului, de achiziție de mărfuri sau de servicii nu servește în mod direct scopul proiectului, nu este posibilă decontarea acestuia în sarcina finanțare. Beneficiarul final se angajează să manipuleze echipamentele, investițiile achiziționate cu cea mai mare grijă posibilă așteptabilă, să se asigure de întreținerea echipamentelor, investițiilor fără întârziere, din resurse proprii, și se angajează să le mențină în stare de funcționalitate continuă, și va suporta sarcinile de menținere și cheltuielile extraordinare de reparații și reabilitare ale acestora.

1.5 Beneficiarul final, în perioada de menținere, care se calculează de la data acceptării de către Finanțator a raportului de fond și contabil – care este de 5 ani în cazul achiziționării de echipamente, și 3 ani în cazul achiziționării de animale vii – poate înstrăina, închiria sau ipoteca averea înființată din finanțare doar cu permisiunea prealabilă a Finanțatorului. Cu acordul prealabil al finanțatorului este posibilă înstrăinarea sau casarea completă sau parțială ale obiectelor de inventar uzate sau învechite și fără transferul obligațiilor de servicii sau alte obligații, cu substituirea acestora.

1.6 Beneficiarul final ia cunoștință de faptul, că în cazul în care, în urma activității finanțate, i se produce obligație de plată a taxei cu valoare adăugată, suma finanțării acoperă suma integrală a taxei cu valoare adăugată transferată asupra Beneficiarului final sau exigibilă pentru acesta în cursul realizării conform destinației a activității finanțate, cu excepția cazului în care Beneficiarul final este îndreptățit la reținerea taxei cu valoare adăugată datorată de acesta în urma calculării prealabile, achiziționării echipamentului, utilizarea serviciului. Beneficiarul final, care este îndreptățit la revendicarea taxei cu valoare adăugată, poate solicita finanțare în baza sumei brute doar în cazul în care va declara în cunoștința responsabilității sale penale, că nu reține și nici în viitor nu va reține sau revendica TVA, precum că nu va transfera TVA în legătură cu cheltuielile ivite în cadrul proiectului. În cazul în care după încheierea Contractului va apărea schimbare în drepturile de reținere sau revendicare de impozite a Beneficiarului final, acesta este obligat să anunțe acest fapt Finanțatorului în termen de 8 zile. Beneficiarul final este obligat să ramburseze către Finanțator suma neîndreptățita a TVA, utilizată până la data comunicării modificărilor. Cu acceptarea comunicării de către Finanțator, Contractul se va modifica.

1.7 Finanțarea nu poate fi utilizată pentru rambursarea datoriilor publice asimilate impozitelor, pentru plata altor datorii publice, taxe, alte genuri de impozite, contribuții, accize, taxe vamale. Casarea datorită deprecierii, de asemenea, nu reprezintă cheltuială eligibilă.

1.8 Documentelor justificative contabile originale, care confirmă cheltuielile aferente evenimentelor economice, trebuie aplicată încheiere de decontare, iar copia lor certificată pentru conformitate de către Beneficiarul final, trebuie înaintată ca parte a decontării financiare.  

1.9 Pe factura originală trebuie trecută în formă textuală numărul de identificare al proiectului în cauză, precum și suma de decontat și următorul text, completat corespunzător: „Decontat pe cheltuiala contractului de finanțare numărul …………./2019” (încheiere de decontare). Pe exemplarul original al facturii, Beneficiarul final trebuie să confirme, sub semnătură, îndeplinirea obligațiilor de plată (chiar și în cazul documentelor de plată separate).

1.10 Un proiect se consideră finalizat, dacă Finanțatorul aprobă raportul de fond și financiar privind finalizarea activității finanțate al Beneficiarului final, susținut de autorizații și documente justificative, și s-a realizat viramentul finanțării în măsura corespunzătoare utilizării confirmate a finanțării.

1.11 Contractul conține aria documentelor care confirmă realizarea financiară și de fond.

 

  2. Viramentul finanțării

2.1 În urma intrării în vigoare a Contractului și a confirmării plății propriei contribuții, plățile aferente proiectului se vor realiza în lei românești/forinți maghiari. În cazul plăți în lei românești, suma viramentului va fi suma finanțării virate în contul bancar al Finanțatorului convertit de către Finanțator la cursul valutar actual.

 Postfinanțare

2.2 Formă de finanțare aplicată în cazul în care echipamentul a fost achiziționat de către Beneficiarul final înainte de solicitarea plății.

2.3 În caz de postfinanțare, condiția de virament a finanțării este confirmarea finalizării de către Beneficiarul final, confirmarea plății contribuției proprii, depunerea facturii finale.

2.4 Finanțatorul va vira suma facturii finale achitate de către Beneficiarul final, în contul bancar al acestuia în urma verificării și aprobării cererii de plată și anexele acesteia, înaintate de Beneficiarul final.

 Avans la Beneficiarul final (Prefinanțare)

2.5 Finanțatorul va vira suma acordată în baza cererii de plată. În cazul acelor Beneficiari finali, care achiziționează echipamente reprezentând obiectul proiectului de la furnizori din Ungaria, viramentul se va realiza în forinți maghiari. Beneficiarul final este obligat să depună cererea de plată în termen de 15 zile de la semnarea Contractului de către ambele Părți. Finanțatorul va vira suma finanțării în contul curent al Beneficiarului final într-o singură tranșă, în termen de 30 de zile de la intrarea cererii de finanțare complete.

3. Garanții

3.1 Beneficiarul final, pentru cazul de retragere a finanțării, rezilierea Contractului sau denunțare a acesteia, în scopul revendicării de către Finanțator a finanțării datorate, este obligat la constituire de garanții, motiv pentru care este obligat să înainteze Finanțatorului copia autentică a hotărârii autorității ipotecare competente privind înregistrarea dreptului de ipotecă mobiliară, cel târziu împreună cu depunerea raportului beneficiarului final.

3.2 Nu se poate aproba raportul beneficiarului final până când garanțiile nu sunt asigurate conform celor stabilite în Contract.

3.3 Valoarea garanțiilor trebuie să acopere suma finanțării. Garanțiile trebuie constituite pe o perioadă definită ce include și perioada de menținere a proiectului. Finanțatorul oricând poate solicita Beneficiarului final confirmarea disponibilității garanțiilor, cu stabilirea unui termen. În cazul în care Beneficiarul final nu poate dovedi acest lucru, Finanțatorul este îndreptățit să aplice consecințele juridice de încălcare a contractului față de Beneficiarul final.

3.4 În cazul în care Contractul suferă modificări – în caz de nevoie – documentele privind garanțiile trebuie modificate în concordanță cu modificările Contractului.

  

4. Obligațiile Beneficiarului final

 

4.1 Beneficiarul final este obligat să țină evidența utilizării finanțării separat și la zi, la solicitarea organelor de control să prezinte informarea necesară derulării verificării, să colaboreze cu organele de control în cursul verificărilor. Beneficiarul final este obligat să asigure timp de 10 ani de la înaintarea cererii de finanțare pentru persoana mandatată în scris de către Finanțator sau persoana abilitată de normele juridice ca oricând, în caz de solicitării de date sau control la fața locului, să deruleze control complet cu privire la utilizarea sumei finanțării.

4.2 Beneficiarul final se angajează să ajute Finanțatorul, organele sau persoanele de control împuternicite de el, reprezentanții Curții de Conturi maghiar, Oficiului Guvernamental de Control, Trezoreriei Maghiară, precum și altor organe abilitate în munca lor de control inclusiv la fața locului – prin prezentarea documentelor, facturilor, înscrisurilor doveditoare, documentelor justificative privind realizarea proiectului precum și la controlul realizării –, să le asigure informarea cu conținutul solicitat în relație cu datele privind prezentul raport juridic, inclusiv contractele și înțelegerile încheiate cu ajutori de implementare, colaboratori în realizarea sarcinilor. Beneficiarul final ia cunoștință de faptul că controlul finanțării se poate extinde asupra acelor părți participante în contracte antreprenoriale încheiate în vederea realizării activității de finanțare, care colaborează în mod direct în vederea realizării raportului juridic de finanțare.

4.3 Beneficiarul final ia la cunoștință faptul, că Finanțatorul ține evidența elementelor esențiale de conținut a Contractului încheiat cu Beneficiarul final, precum și datele privind realizarea Contractului și utilizarea finanțării bugetare.

4.4 Finanțatorul este obligat să asigure acces public la condițiile de utilizare a finanțării acordate Beneficiarului final, astfel inclusiv Contractul – cu respectarea datelor personale. Beneficiarul final este de acord, ca datele sale cuprinse în cererea sa de finanțare precum și datele referitoare la finanțare, astfel în mod special denumirea Beneficiarului final al finanțării, obiectul finanțării, suma finanțării să fie publice.

4.5 Beneficiarul final se angajează să colaboreze cu Finanțatorul în cazul solicitărilor privind cunoașterea datelor de interes public.

 

5. Obligația de raportare și de comunicare a datelor

 

5.1 Beneficiarul final, în termenul stabilit în punctul 2. al Contractului, este obligat să dea socoteală în raportul său de cheltuielile ivite și decontabile în cadrul proiectului, prin prezentarea eficacității și eficienței proiectului în raportul său detaliat de fond privind progresul financiar și tehnic, profesional al proiectului.

5.2 În cazul în care Beneficiarul final nu își îndeplinește obligația sa de decontare la termen, sau raportul de fond și financiar nu corespunde celor stabilite în Contract, Finanțatorul va soma în scris Beneficiarul final să completeze lipsurile.

5.3 Finanțatorul verifică raportul de fond și financiar în termen de 30 de zile – în cazul completării de lipsuri, suplimentării în termen de 45 de zile – de la intrarea acestuia și în cel mult 8 zile de la finalizarea verificării va comunica Beneficiarului final rezultatul acesteia, precum și eventualele observații, în scris, sau într-un alt mod documentabil.

5.4 Beneficiarul final este obligat să comunice în scris Finanțatorului, fără întârziere, dar cel mult în termen de 8 zile de la constatare dacă

  1. realizarea activității finanțate eșuează parțial sau integral, întâmpină dificultăți durabile sau suferă întârziere față de termenul stabilit la punctul 2. al Contractului, ori există amenințarea acestor posibilități;
  2. cheltuielile totale ale activității finanțate scad față de cele proiectate;
  3. se modifică datele, circumstanțele esențiale referitoare la Contract sau la realizarea acestuia.

5.5 Beneficiarul final este obligat să notifice în scris sau prin alte metode documentabile Finanțatorul, cu privire la orice modificare pe durata Contractului în datele sale, persoana reprezentantului său sau datele acestuia, precum și la alte informații importante din punctul de vedere al proiectului, în termen de 8 zile de la producerea modificării, în mod special dacă:

  1. apar modificări în alte condiții ale finanțării – cele prezentate în proiect sau stabilite în Contract;
  2. apar modificări în dreptul său de reținere a impozitului sau alte date;
  3. s-a demarat împotriva sa procedură de desființare, dizolvare anticipată, faliment sau alte proceduri de desființare stabilite de norme juridice.;
  4. apar datorii publice neachitate, cu scadență expirată, sau datorii neachitate, cu scadență expirată față de orice subsistem al bugetului de stat.

5.6 Finanțatorul este îndreptățit să solicite oricând Beneficiarului final date, informații cu privire la proiect precum și la îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislație, iar Beneficiarul final este obligat la prezentarea acestora, fără întârziere.

 

6. Modificarea contractului

 

6.1 La inițiativa Beneficiarului final sau a Finanțatorului, Contractul poate fi modificat de comun acord. Modificarea Contractului se poate realiza doar în scris, sub semnătura fiecărei părți contractante – în mod identic cu Contractul original –, cu excepția dacă Contractul dispune altfel.

6.2 Beneficiarul final este obligat să transmită Finanțatorului cererea sa completată cu motivare privind modificarea Contractului, împreună cu documentele susținătoare. În cazul în care modificarea se referă la o schimbare a condițiilor finanțării, care necesită aprobare prealabilă din partea Finanțatorului, Beneficiarul final este obligat să o prezinte la o dată care să permită Finanțatorului să ia o decizie fundamentată privind aprobarea. Prin aprobarea comunicării modificărilor survenite în datele de identificare ale Beneficiarului final, Contractul se modifică fără orice dispoziții separate. Până la arbitrarea modificării contractului Finanțatorul va suspenda viramentul finanțării dacă modificările se referă la date, circumstanțe fundamentale care influențează plata. Astfel în mod special modificările de Contract solicitate care vizează proiectul bugetului vor deveni decontabile doar după intrarea în vigoare a modificării Contractului sau după aprobarea comunicării modificărilor. Contractul poate fi modificat exclusiv în cazul în care modificarea nu schimbă scopul fundamental al proiectului precum și în cazul în care activitatea finanțată ar fi fost finanțabilă și cu condițiile astfel modificate. În privința cheltuielilor eligibile în proiect sau decizia finanțatorului, prețurile unitare, măsurile cheltuielilor unitare maxime definite nu pot fi depășite.

6.3 Modificarea nu poate fi orientată spre asigurarea suplimentară de finanțare față de suma stabilită în decizia de finanțare. Natura și tipul investițiilor/echipamentelor de realizat în cadrul proiectului poate fi modificat doar în cazul în care, în vederea realizării proiectului, se va achiziționa un conținut tehnic cu specificații tehnice identice/superioare și cu funcții tehnice identice/superioare. Beneficiarul final va dovedi acest fapt prin înaintarea descrierii sau specificațiilor tehnice către Finanțator. Creșterea cheltuielilor față de bugetul aprobat vor fi suportate obligatoriu de Beneficiarul final, din resurse proprii.

6.4 Dacă cheltuielile totale ale activității finanțate scad pe lângă conținutul tehnic, de fond neschimbat față de cele planificate, se impune scăderea sumei finanțării, în raport cu scăderea cheltuielilor totale.

6.5 Nu se poate regrupa pe alte cheltuieli finanțarea atribuită, rezultată din modificările în dreptul de reținere al TVA sau în cota TVA ale unor produse, servicii achiziționate precum și din regruparea cheltuielilor între activități cu drept de reținere al TVA diferit, în acest caz suma finanțării acordate trebuie diminuată cu aceasta.

6.6 Finanțatorul este obligat să trimită modificarea Contractului către Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma – Ministerul Afacerilor și Comerțului Extern al Ungariei (în continuare: KKM) în vederea aprobării. Modificarea Contractului este nulă în cazul în care Finanțatorul nu deține aprobarea KKM. Pentru prejudiciile rezultate din  acest fapt Finanțatorul și Beneficiarul final sunt responsabili solidar. 

6.7 Reprezintă excepție sub modificarea de comun acord a Contractului dacă obiectul modificării Contractului sau CCG este scutirea Beneficiarului final de obligațiile sale aflat sub incidența CCG, sau asigurarea de drepturi suplimentare pentru el față de cele stabilite în Contract sau CCG, caz în care declarația unilaterală a Finanțatorului referitoare la acest aspect va modifica Contractul sau CCG fără alte demersuri separate, cu conținutul stabilit în declarație, începând cu termenul recepționării declarației de către Beneficiarul final, dar exclusiv în cazul în care modificarea a fost aprobată în prealabil de către KKM.

  

7. Suspendarea viramentului finanțării

 

7.1 Finanțatorul suspendă viramentul finanțării, dacă

  1. după încheierea Contractului Beneficiarul final va declara sau Finanțatorul află de circumstanțe care impun retragerea finanțării, denunțarea Contractului,
  2. Beneficiarul final, după încheierea Contractului, conform informării autorităților fiscale are datorii publice neachitate, cu scadență expirată și nu-și achită datoriile publice în termenul stabilit de Finanțator sau nu-și motivează întârzierea,
  3. Finanțatorul are pretenții sub orice titlu juridic față de Beneficiarul final,
  4. activitatea desfășurată de Beneficiarul final prezintă deviere față de scop, și progresul nu este satisfăcător relativ la scopurile definite în Contract, și Finanțatorul respinge raportul Beneficiarului final,
  5. acesta este indicat în baza constatărilor controalelor proiectate sau extraordinare,
  6. Contractul sau CCG dispune obligativitate de raportare pentru Beneficiarul final, iar Beneficiarul final omite acest lucru sau o îndeplinește în mod necorespunzător,
  7. Contractul este în curs de modificare, în măsura în care modificarea se referă la date / circumstanțe ce influențează plata,
  8. Până la arbitrarea modificării-notificării ce afectează plata,
  9. există o procedură de iregularitate în curs (până la încheierea procedurii de iregularitate),
  10. nu sunt constituite garanții,

7.2 Dacă Beneficiarul final nu remediază situația ce cauzează suspendarea, în termenul stabilit de Finanțator, acesta se califică drept încălcarea contractului.

7.3 În caz de suspendare a finanțării, Beneficiarul final nu are drept de despăgubire, compensație sau dobândă de întârziere. Sancțiunile aplicate Beneficiarului final nu îl exonerează de îndeplinirea obligațiilor cuprinse în Contract sau CCG.

  

8. Cazurile și consecințele juridice ale încălcări contractului de către Beneficiarul final

 

8.1 Beneficiarul final se angajează ca, în eventualitatea în care proiectul eșuează parțial sau integral, ori utilizează finanțarea în mod neregulamentar, va restitui finanțarea – în concordanță cu cele incluse în decizia Finanțatorului sau în baza deciziei adoptate în urma remedierii legale – și ia la cunoștință, că în cazul omiterii acestui fapt, suma acesteia va fi executată silit.

8.2 Se califică încălcarea Contractului de către Beneficiarul final în mod special, dar nu exclusiv, dacă Beneficiarul final

  1. utilizează finanțarea în mod ilegal, neconform destinației, nepotrivit scopurilor proiectului sau nu în scopul realizării proiectului, ori realizarea activității finanțate – din culpa sa – eșuează sau întâmpină dificultăți persistente în alt mod,
  2. întârzie cu realizarea activității finanțate – din culpa sa –, sau omite parțial sau integral realizarea acestora,
  3. în cursul realizării proiectului își încalcă celelalte obligații bazate pe norme juridice sau Contract, nu le îndeplinește sau nu le îndeplinește la termen,
  4. nu îndeplinește sau nu îndeplinește la termen obligațiile sale de înștiințare, de comunicare de date și informații, de declarație sau de alte obligații de colaborare cuprinse în Contract, CCG,
  5. nu își îndeplinește la termen orice obligație de raportare sau de dare de seamă, nu le depune în forma corespunzătoare sau cu informații și anexe potrivite, și nu își îndeplinește obligația în termen de 15 zile de la primirea somației pentru îndeplinire sau remediere,
  6. nu își îndeplinește obligațiile stabilite pe perioada de menținere a proiectului, și în cazul investițiilor de utilități, obligațiile de asigurare a funcționării și de gestionare a bunurilor,
  7. împiedică munca organelor abilitate de control, sau refuză controlul, și nu asigură derularea controlului nici până la termenul stabilit de somația scrisă în această privință,
  8. își retrage declarațiile stabilite ca condiții ale încheierii Contractului.

8.3 Finanțatorul poate denunța Contractul – fără alte considerații – dacă:

  1. Beneficiarul final, înainte de expirarea Contractului, nu mai corespunde condițiilor de finanțabilitate (criteriilor de îndreptățire definite în apel),
  2. Beneficiarul nu își menține angajamentul privind efectivul de salariați în cadrul întreprinderii fie pe perioada derulării proiectului, fie în perioada de menținere,
  3. În cursul controalelor în perioada de implementare a proiectului sau de după realizarea proiectului se stabilește, că Beneficiarul final nu și-a satisfăcut obligațiile angajate conform criteriilor de evaluare de conținut,
  4. în privința Beneficiarului există incompatibilități;
  5. dacă împotriva Beneficiarului final, în baza unei sentințe definitive și irevocabile a instanței s-a demarat procedură de desființare, dizolvare anticipată, radiere forțată sau procedură de dizolvare a unei firme fără sediu cunoscut, sau dacă împotriva Beneficiarului final există o procedură în curs de executare silită, de lichidare a datoriilor sau alte proceduri privind insolvabilitatea sau dizolvarea Beneficiarului final.

8.4 Dacă Beneficiarul final încalcă orice prevedere legală, contractuală sau altă dispoziție a sistemului de instituție finanțatoare, Finanțatorul este îndreptățit la denunțarea Contractului, astfel în mod special dacă

  1. Beneficiarul final, în caz de solicitare a prefinanțării nu își înaintează cererea de plată Finanțatorului în termen de 15 zile după semnarea de către ambii Părți a Contractului;
  2. Beneficiarul final nu își satisface obligațiile stabilite în baza Contractului și CCG nici în termen de 8 zile de la data stabilită de somația Finanțatorului privind îndeplinirea contractuală a obligațiilor;
  3. Se dovedește, ca Beneficiarul final, la înaintarea cererii de finanțare, la încheierea Contractului sau în perioada efectului acestuia a furnizat date false care pot influența în fond decizia de finanțare;
  4. realizarea activității finanțate eșuează, întimpină dificultăți durabile sau suferă întârzieri însemnate față de programarea inclusă în Contract;
  5. garanțiile oferite încetează, se distrug sau valoarea acestora scade considerabil, și Beneficiarul final nu constituie noi garanții sau garanții suplimentare corespunzătoare în termenul stabilit de Finanțator;
  6. dacă organul de control abilitat, în baza datelor obținute în cursul verificărilor, propune stabilirea încălcării contractului ori a normelor juridice sau propune revendicarea finanțării, cu care Finanțatorul este de acord.

8.5 În cazul în care Finanțatorul nu își exercită dreptul de denunțare, reziliere – în caz de finanțare neîndreptățită – acest fapt nu atinge dreptul Finanțatorului de revendicare, obligațiile Beneficiarului de restituire și suspendarea viramentului.

8.6 Finanțatorul își exercită dreptul de denunțare, reziliere prin declarație unilaterală, scrisă destinată Beneficiarului final.

8.7 În caz de denunțare la Contract, Beneficiarul final este obligat să restituie suma finanțării virate până în acel moment – inclusiv avansul – în măsură mărită cu dobânda tranzacțională în contul indicat de Finanțator, în termen de 30 de zile de la data primirii denunțării. Data de început a calculării dobânzii este data viramentului finanțării – sau a ratelor aferente acesteia –, iar ultima zi este data îndeplinirii obligației de restituire. Indicele dobânzii tranzacționale este dublul dobânzii de referință a Băncii Naționale Maghiare. Deasupra dobânzii tranzacționale, conform dispozițiilor legislației în vigoare, Beneficiarul final este obligat să plătească dobândă de întârziere în cazul în care nu își îndeplinește orice obligație de restituie la termen. Data de început a calculării dobânzii de întârziere este data în care Beneficiarul final intră în situația de întârziere privind obligația de restituire, iar ultima zi este data în care își îndeplinește obligațiile de restituire. Indicele dobânzii de întârziere este dobânda de referință stabilită de Banca Națională Maghiară valabilă în prima zi a primului semestru calendaristic.

  

9. Restituirea finanțării utilizate neîndreptățit și consecințele juridice ale utilizării neîndreptățite a finanțării

 

9.1 În cazul în care Beneficiarul final nu își îndeplinește sau își îndeplinește parțial obligațiile asumate în Contract, sau dacă realizarea activității finanțate eșuează sau întâmpină piedici durabile, finanțarea neutilizată nu i se cuvine Beneficiarului final.

9.2 În caz de utilizarea neîndreptățită a finanțării, Beneficiarul final are obligația de a restitui în rate sau integral suma finanțării cumulată cu dobânda tranzacțională, iar în caz de întârziere și cu dobânda de întârziere, în termen de 30 de zile după preluarea somației scrise referitoare la acest lucru. Beneficiarul final a luat la cunoștință faptul că, în cazul în care dacă nu își îndeplinește obligațiile de restituire rezultate în referință la finanțarea bugetară utilizată în mod neîndreptățit până la termenul stabilit de Finanțator, sau în cazul restituirii în rate omite obligația sa de plată a ratei, Finanțatorul va iniția la autoritatea fiscală a statului radierea codului de identificare fiscală al Beneficiarului final, precum și Finanțatorul are dreptul de a-și exercita prerogativele de executare silită imediată în privința tuturor conturilor bancare ale Beneficiarului final, în baza mandatului privind incasoul bancar,

9.3 În cazul în care Beneficiarul final nu este culpabil pentru survenirea circumstanței cauzatoare utilizării neîndreptățite a finanțării, sau pentru utilizarea neîndreptățită a finanțării – recunoscut de Finanțator – și Beneficiarul final își îndeplinește obligația de comunicare cuprinsă în punctul. 5.4. a) al CCG fără întârziere dar în maxim 8 zile de la apariția circumstanței de comunicat, va trebui să deconteze finanțarea deja preluată și să restituie aceea parte a finanțării care nu este în raport cu îndeplinirea, în termen de 30 de zile de la primirea somației Finanțatorului, referitoare la acest aspect.

  

10. Menținerea proiectului

 

10.1 Începutul perioadei de menținere a proiectului este ziua următoare a aprobării raportului de fond și financiar referitor la proiect.

10.2 Averea înființată cu investiția finanțată, poate fi înstrăinată, închiriată sau ipotecată până la aprobarea raportului final de menținere doar cu aprobarea prealabilă a Finanțatorului, cu preluarea, transferul obligațiilor de angajare sau de servicii și alte obligații.

10.3 Dacă Beneficiarul final are obligații de angajare în continuare, va fi obligat să raporteze Finanțatorului după finalizarea proiectului, la termenul stabilit în apel, cu privire la îndeplinirea obligației.

10.4 Beneficiarul final ia la cunoștință, că Finanțatorul în cursul perioadei de menținere oricând are drept de a verifica menținerea proiectului.

10.5 Beneficiarul final este obligat să țină evidență contabilă separată, la nivel de proiect, să țină evidența tuturor documentelor referitoare la proiect separat, la locația proiectului, și să le păstreze cel puțin până la data de 31. decembrie 2029.

 

11. Informare și publicitate

 

11.1 Beneficiarul final, în cursul realizării proiectului este obligat să îndeplinească anumite obligații de informare și publicitate, să ofere informații despre proiect și finanțare.

11.2 Beneficiarul final, odată cu semnarea Contractului se angajează să-și prezinte proiectul în publicațiile scrise și electronice, în prezențele de media și în alte evenimente cu caracter informativ ale Finanțatorului. Dacă reprezentanții presei prezintă realizarea proiectului Beneficiarului final, Beneficiarul final este obligat să anunțe Finanțatorul despre eveniment cel târziu cu 5 zile înainte de ziua predării. În continuare, Beneficiarul final este obligat să anunțe Finanțatorul despre orice eveniment public organizat în legătură cu proiect, desfășurat în prezența presei, cel târziu cu 10 zile înainte de acesta. 

11.3 Beneficiarul final, prin semnarea Contractului este de acord ca Finanțatorul să publice datele referitoare la utilizarea finanțării, operate de acesta, cu excepția acelor date, ale căror publicare este interzisă în mod expres de orice normă juridică.

11.4 Părțile declară, că nici o Parte nu are dreptul de a transmite sau a publica informațiile confidențiale aflate în cadrul îndeplinirii Contractului, înainte sau după intrarea în vigoare a Contractului, cu excepția elementelor esențiale de conținut ale Contractului, adică informațiile referitoare la persoana Părților, la obiectul Contractului și măsura compensațiilor, precum și a tuturor dispozițiilor ale căror publicare este stabilită de legislație.

  

12. Încetarea Contractului

Contractul, înainte de realizare (inclusiv obligațiile de acceptare a controlului și de păstrare a documentelor) poate înceta doar în caz de vis maior, imposibilitate de executare, denunțare de către Finanțator sau Beneficiar final doar în cazurile și modul stabilit în Contract, reziliere de comun acord, sau în baza hotărârii instanței judecătorești.