Pályázati felhívás
Szálláshely fejlesztésre és létesítésre

SZ-01/2019-I
Leírás

A pályázati konstrukció célja

A pályázati felhívás célja a célterületen élők szülőföldön maradásának és boldogulásának támogatása a foglalkoztatottság és a vonzó turisztikai lehetőségek, szolgáltatások körének bővítése által.

1. A pályázati konstrukció tárgya

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása mikro-, kis-, és középvállalkozások (vállalkozások) számára új szálláshelyek létesítésére és meglévő szálláshelyek korszerűsítésére vonatkozó induló regionális beruházásokhoz, melyek a Bizottság 651/2014/EU Rendelete alapján regionális beruházási támogatásra jogosultak.

2. A pályázati konstrukció célja

A pályázati felhívás célja a célterületen élők szülőföldön maradásának és boldogulásának támogatása a foglalkoztatottság és a vonzó turisztikai lehetőségek, szolgáltatások körének bővítése által.

A közvetlen cél, hogy a támogatott vállalkozások a jelentős turisztikai potenciállal rendelkező térségekben szálláshelyeket létesítsenek, illetve meglévő szálláshelyeket korszerűsítsék és minőségi szempontból fejlesszék a kapcsolódó szolgáltatásokat, mint a vendéglátás és egyéb turisztikai célú szolgáltatások, valamint bővítsék utóbbiak körét. Indokolt tematikus szolgáltatások, célcsoport orientált, így időseknek, családoknak, vagy egyéb célcsoportoknak kínált szolgáltatások fejlesztése, létesítése, valamint olyan szolgáltatások fejlesztése, melyek hozzájárulnak az időjárási viszontagságok ellensúlyozására, illetve a szezonális térségbeli turisztikai kínálat kiegyenlítéséhez.

A fejlesztések meglévő szálláshelyek esetén eredményezhetik a szálláshely üzemeltetési hatékonyságának (pl. adatmenedzsment, épületvezérlés, vagy energiahatékonyság) javulását. A fejlesztéseknek gazdasági és környezeti szempontból is fenntartható működtetést kell eredményezni, hozzá kell járulni árbevételük növeléséhez és jövedelmezőségük javításához. A fejlesztéseknek kapcsolódniuk kell a közvetlen turisztikai térség kínálatához, a támogatott szálláshelyeknek együtt kell működniük más, az adott térségben működő turisztikai szolgáltatóval.

Olyan minőségi szálláshely-fejlesztéseknek kell megvalósulniuk, amelyek eredményeként a közvetlen turisztikai térségekben meglévő szolgáltatási hiányokat pótolják, illetve az adott turisztikai térség szempontjából kiemelt szálláshely kínálatot biztosítanak.

A szálláshely és közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének eredményeként új munkahelyek létrehozása, illetve a helyi adóbevételek növekedése is várható. A szálláshelyek a jelenleginél több vendéget vonzanak az adott térségbe, akik a jelenlegihez képest a jövőben többlet szolgáltatásokat fognak igénybe venni, ezzel is hozzájárulva a térségi jövedelmek növeléséhez.

3. Pénzügyi feltételek

3.1 Általános feltételek

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból és saját forrásból tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. Saját forrás a pályázók által biztosított felvett hitel, pénzügyi lízing, tagi kölcsön11, egyéb tőkejuttatás is, amennyiben a projekt céljaira történő felhasználásának akadálya nincs.

A pályázó által minimálisan biztosítandó kötelező saját forrás mértéke a pályázat elszámolható költségeinek legalább 50 %-a. A pályázat elszámolható költségeinek legalább 25 %-a állami támogatás22 mentes saját forrás, ezen belül a pályázat elszámolható költségeinek legalább 15 %-a hitel és állami támogatás33 mentes saját forrás kell legyen.

Az ÁFA nem elszámolható.

A projekt végrehajtása során lehetőség van szállítói előleg igénylésére. Az előleg maximum a támogatás 50 %-a lehet. Az előleg igénylésének feltétele az előleg összegével arányos és a pályázat elszámolható költségeinek legalább 10 %-át elérő saját forrás felhasználása és az erről szóló elszámolás Támogató általi elfogadása.

A támogatás minimum 50 %-át támogató a szállító teljesítést követően, utólag fizeti meg. Ha a pályázó a szállítót időközben kifizette, úgy a támogatás kifizetése a pályázó részére történik. Ha a pályázó a szállítót még nem fizette ki, úgy a támogatás kifizetése a szállító részére történik.

3.2 A támogatás intenzitása és összege

A támogatás intenzitásának legmagasabb mértéke a projekt összes elszámolható költségének 50 %-a.

A támogatás minimális értéke: 1,5 millió Eurónak a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes EKB középárfolyamon számított lej értéke.

A támogatás maximális értéke 7,5 millió Eurónak a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes EKB középárfolyamon számított lej értéke.

Rendelkezésre álló forrás: 75.000.000 millió lej.

A támogatási összeg forintban kerül meghatározásra, melyet a Támogató szervezet a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes forint-lej EKB középárfolyam alapján tart nyilván.

3.3 Támogatás halmozása

Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a jelen felhívás alapján nyújtott induló regionális beruházási támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással vagy csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a Bizottság 651/2014/EU Rendeletében meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

A pályázati felhívás szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

Egyetlen beruházásnak kell tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos NUTS 3 területen megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást.

Amennyiben a fentiek miatt a beruházás nagyberuházásnak minősül, úgy az alkalmazható maximális támogatási intenzitás

 • ötvenmillió Euró elszámolható költségrészig a regionális támogatási térkép szerinti maximális támogatási mérték (50%) száz százaléka,

 • az ötvenmillió Euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre az előző pont szerinti mérték ötven százaléka és

 • a százmillió Euró feletti elszámolható költségrészre nulla százalék.

Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét. Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió Eurónak megfelelő összeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

4. Jogosultsági feltételek

 • a) Pályázó a 7. pont szerinti célterületen székhellyel rendelkező és ott tényleges gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság, vállalkozás vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a 7. pont szerinti célterületen fiókteleppel rendelkező és ott tényleges gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság, vállalkozás fióktelepe lehet44, melynek működési formája korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, vagy egyéni vállalkozás.

 • b) A pályázó tevékenységi köre (főtevékenység és/vagy melléktevékenység) a következő NACE főkategóriák alatti, a felhívás mellékletét képző táblázatban szereplő kategória: 55 – szálláshelyszolgáltatás, 56 - vendéglátás, 93 - Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység, 68 - ingatlanügyletek tevékenységek.

 • c) Pályázónak rendelkeznie kell legalább kettő lezárt (adóbevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).

 • d) Olyan pályázat nyújtható be, mely 3* - 5* szálloda létesítésére, korszerűsítésére vonatkozik.

 • e) Szálláshely létesítésére, illetve korszerűsítésre pályázhat a szálláshely jelenlegi, vagy jövőbeli üzemeltetője vagy az ingatlan tulajdonosa.

Amennyiben a pályázatokat a tulajdonosok nyújtják be, és a szálláshely üzemeltetését bérlő vagy más konstrukcióban (koncesszió, üzemeltetési szerződés) harmadik fél végzi, a támogatási igény az üzemeltető/bérlő és a tulajdonos közös beleegyező nyilatkozata alapján kerülhet benyújtásra.

Amennyiben a szálláshely jelenlegi üzemeltetője nyújt be támogatási igényt, úgy a támogatási igényhez tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy az hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.

A kötelező fenntartási időre a fenntartási kötelezettség a támogatási igényt benyújtót terheli, amennyiben ez a tulajdonos a projekt fenntartását bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja. Ebben az esetben szükséges a bérleti, illetve üzemeltetési szerződés csatolása a támogatási igény benyújtásához, változás esetén a módosított szerződés benyújtása a Támogatónak a fenntartási időszak végéig.

Kezelő szerv kiköti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a fejlesztés eredményeképpen újonnan létrejött szálláshely elidegenítése, illetve harmadik félnek üzemeltetésbe adása esetén az új tulajdonos, illetve üzemeltető a támogatást igénylő helyébe – a támogatási jogviszony fennállásának idejére – a támogatási szerződésbe szerződésmódosítással lépjen be.

Az a), és c) jogosultsági feltételeknek való megfelelés tekintetében figyelembe vehetőek a legalább 25% tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is (kapcsolt, vagy partnervállalkozások)55. Ebben az esetben a pályázat a pályázó saját, valamint a tulajdonos vállalkozás(ok) vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás(ok) jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált gazdálkodási adatok összegezve kerülnek figyelembevételre.

5. Kizáró okok

Nem ítélhető meg támogatás a pályázónak,

 • a) ha esedékes, kiegyenlítetlen köztartozása van a pályázat beadásának pillanatában,

 • b) amellyel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában,

 • c) ha nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,

 • d) az olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely nem felel meg a következő feltételeknek:

  • da) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, db) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

  • dc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

  • dd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a da), db) és dc) alpont szerinti feltételek fennállnak,

 • e) ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,

 • f) ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja,

 • g) ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,

 • h) ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,

 • i) aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak, így különösen akkor, ha a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdés c) és d) pontja, illetve a (3) bekezdés szerinti kizárások hatálya alatt áll,

 • j) szintentartó beruházáshoz,

 • k) amely Európai Uniós források terhére jogosulatlan forrásfelhasználásnak minősített szabálytalan forrásfelhasználás(oka)t valósított meg és az abból (azokból) eredő visszafizetési kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tett eleget,

 • l) amelynek természetes személy kezese illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll,

 • m) ha esedékes, kiegyenlítetlen 90 napot meghaladó banki tartozása van a kérelem beadásának pillanatában,

 • n) mellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége korlátozását rendelte el; azaz amely tulajdonosával, tagjával illetve részvényesével vagy amely vállalkozás általános vezetését ellátó szerv tagjával vagy egyszemélyi vezetőjével vagy a gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagjával, szemben foglakozástól eltiltás büntetést rendelt el a bíróság jogerős ítéletével,

 • o) aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként, értékelőként, vagy helyszíni ellenőrként részt vett,

 • p) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, alpolgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,

 • q) az n) és o) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,

 • r) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével a p)-r) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

 • s) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az p)-r) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

 • t) a Bizottság 651/2014/EU rendelete 2. cikk 18. pontja szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;

 • u) ha nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,

 • v) Azon jogi személy, amely már nyújtott be pályázatot a Pro Economica Alapítvány gazdaságfejlesztési programja keretében .

6. Támogatható tevékenységek

Pályázat a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 41. pontja szerinti induló beruházásra nyújtható be.

Induló beruházáshoz támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző két évben nem telepítette át azt a létesítményt, amelyben a pályázat tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyet legalább két évig nem is hajt végre azt követően, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejeződött.

Az előző bekezdésben foglaltak alkalmazásában áttelepítésnek minősül, ha

 • a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (a továbbiakban: eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),

 • b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és

 • c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.

Nem elszámolhatók a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdése szerinti kellékeket tartalmazó pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek. Amennyiben a projekttel kapcsolatos munkákat a pályázat benyújtása előtt megkezdték (651/2014/EU bizottsági rendelet, 2. cikk 23. pont), az adott tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett költségek nem tekinthetők elszámolható költségnek.

Támogatható beruházási elemek a tervezett szálláshely létesítése és/vagy fejlesztése és a szálláshelyen nyújtott kiegészítő szolgáltatás, mint étterem, wellness, bor, lovas, kerékpáros, természetjáró turisztikai szolgáltatás érdekében felmerült tárgyi eszközök (földterület, épület, üzem, gép és berendezés) és immateriális javak költsége, a következők szerint:

 • a) Tervezés és engedélyezés költségei (összesen max. 6 %-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva)

 • b) Ingatlanvásárlás (max. 10%-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva). A beruházáshoz szükséges, 7. pont szerinti célterületen található ingatlan megvásárlásának költsége.

 • c) Épületbővítés, korszerűsítés: Új szálláshely létesítéséhez vagy meglévő szálláshely korszerűsítéséhez kapcsolódó ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj. Telekhatáron belüli közmű infrastruktúra (víz, szennyvíz, tűzivíz, elektromos áram, gáz, gyenge áram, internet) fejlesztése és a kapcsolódó csatlakozási díjak elszámolása.

 • d) Eszközbeszerzés, mely a szálláshely fejlesztéséhez,működtetéséhez, illetve a kapcsolódó szolgáltatások kialakításához tartozik és beszerzése indokolt a tervezett szolgáltatások használatához. Beletartozik az épület vagyonvédelméhez és energiahatékonyságot szolgáló beruházáshoz szükséges eszközök, a létesítmény energiaellátását biztosító megújuló energiatermelő eszközök (pl. napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése is66. Eszköz beszerzés esetén elszámolható költség: új gépek, eszközök, berendezések bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költsége is.

 • e) Immateriális javak

Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára. A vállalkozás digitalizációja: kereskedelmi szálláshely üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy ardver beszerzése. Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

 • azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,

 • az a vonatkozó számviteli szabályok előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,

 • azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

 • azok legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,

A pályázó a fentiek közül egyszerre több pont szerinti beruházási elemre is pályázhat.

Nem nyújtható beruházáshoz támogatás

 • a) acélipari tevékenységhez,

 • b) hajógyártási tevékenységhez,

 • c) szénipari tevékenységhez,

 • d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

 • e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

 • f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,

 • g) az 1379/2013/EU Európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban folytatott tevékenységhez,

 • h) az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában folytatott tevékenységhez,

 • i) a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában folytatott tevékenységhez, ha a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy ha a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek,

 • j) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,

 • k) az erdészeti ágazatban működő vállalkozás számára.

A beruházásnak meg kell felelnie az uniós jogszabályoknak, valamint Románia nemzeti környezetvédelmi jogszabályainak.

A projektet a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell megtervezni, figyelembe véve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést.

Jelen pályázaton elérhető támogatás nem használható fel

 • lízingszerződésekkel kapcsolatos költségekre,

 • a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költségének fedezetére,

 • berendezési tárgyak, kisebb elektronikai cikkek, konyhai eszközök

 • a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás fedezetére,

 • adósság törlesztésére,

 • vámköltségekre,

 • az általános forgalmi adó és egyéb adók költségeire,

 • működési és általános költségekre (rezsi),

 • személyi jellegű kiadások fedezésére,

 • készletek, forgóeszközök fedezetére,

 • bármilyen közforgalmú közlekedésre alkalmas gépjármű (tehergépjármű és személygépjármű) beszerzésére,

 • fényképezők, mobiltelefonok beszerzésére,

 • bármilyen olyan eszköz vásárlására, melyek kapcsán a magánhasználat feltételezhető.

A pályázónak, vagy a kivitelezőnek a projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával hivatalosan foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól a szokásos piaci áron kell megvásárolnia, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a támogató lecsökkenti és a szokásos piaci áron veszi figyelembe, ha az a pályázó és a pályázótól nem független harmadik vállalkozás között, vagy a szokásos piaci árnál magasabb áron kötött szerződés alapján merült fel.

A pályázat elutasításra kerül, ha a projekt megvalósítása környezeti vagy társadalmi szempontból jelentős kockázatot hordoz, vagy a pályázat nincs összhangban a pályázati felhívás célkitűzéseivel. Jelentős kockázatot jelenthetnek többek között a következők:

 • ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlatot adók/szállítók tulajdonosai, vezető tisztségviselői, székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,

 • ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére,

7. A projekt megvalósításának helyszíne

A projektnek a következő területeken kell megvalósulnia: Hargita, Kovászna, Maros megye területén található turisztikai érdekeltségű települések.

A projekt megvalósítási helyszínének mérete, besorolása, egyéb fizikai jellemzői tekintetében alkalmasnak kell lennie a pályázatban jelzett tevékenység végzésére. A megvalósulási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított, vagy biztosítható a megfelelő infrastruktúra.

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni.

Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amelyet a pályázat benyújtásának időpontjában peres követelés terhel.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a végső kedvezményezett kizárólagos tulajdonában, vagy vétel során nem válik a pályázó kizárólagos tulajdonává, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy a másik tulajdonos hozzájárul a pályázatban szereplő projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.

8. Megvalósítási időszak

A projekt megvalósítása legkorábban a pályázat benyújtását követően indulhat meg. Elszámolható a felhívás minden feltételének megfelelő, igazoltan a pályázat beadását követően keletkezett költség. A projekt megvalósításának kezdőnapja

 • a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

 • b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

  • a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

  • az előző alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

 • d) az a)-b) pontok közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont,

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

A projekt megvalósítási határideje: 2022. december 31.

A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A projekt megvalósítását naptári évekre kell ütemezni, mely tervezett költségvetését fel kell tüntetni a pályázati adatlapban, illetve a támogatási szerződésben.

9. A pályázat megvalósításának fő feltételei

A támogatás végső kedvezményezettje a nyertes pályázó.

A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a végső kedvezményezett a működéshez szükséges valamennyi engedéllyel és azonosítóval, a saját forrással, továbbá a beruházás megindításához valamennyi szükséges tervvel és engedéllyel rendelkezzen. Amennyiben a támogatásról szóló döntés kézhezvételétől számított 90 napon belül a pályázó mulasztásából nem kerül sor a támogatási szerződés megkötésére, úgy a támogató jogosult a támogatói döntés felülvizsgálatára.

A végső kedvezményezett köteles a támogatás tárgyát az induló beruházása megvalósítására fordítani, összhangban a benyújtott pályázattal és a megkötött támogatási szerződéssel.

A végső kedvezményezett kifizetési kérelmet az egyéni támogatási szerződésben meghatározott módon jogosult benyújtani a Támogató felé akként, hogy a kifizetési kérelemben szereplő támogatási összegnek el kell érnie a támogatás összegének 10 %-át, valamint a kifizetési kérelemben szereplő összeg erejéig szükséges biztosítéknak a Támogató rendelkezésére kell állnia.

Legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg végső kedvezményezettnek szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtania a Támogatónak, amiben a korábban a részükre kiutalt összegekkel, illetve az addig felhasznált saját forrással elszámol.

Az egyes kifizetési kérelmekben szereplő támogatási összeg kifizetésének feltétele, hogy a kifizetési kérelemmel egyidejűleg és azt megelőzően benyújtott és a Támogató által jóváhagyott időközi beszámolókban szereplő felhasznált saját forrás összesített értéke a kifizetési kérelem alapján fizetendő és a korábban kifizetett támogatások összesített értékével megegyezzen, vagy azt meghaladja.

A végső kedvezményezett köteles a támogatási szerződésben meghatározott módon a támogatással elszámolni. A végső kedvezményezett köteles biztosítani az eszközök rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését a Támogató, vagy megbízottja számára.

A végső kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a támogatási szerződésben meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a végső kedvezményezett nem rendeltetésszerűen használja fel a támogatást, illetve a kötelezettségeit nem teljesíti, abban az esetben a Támogató eláll a támogatási szerződéstől. A végső kedvezményezett ebben az esetben köteles a támogatási összeg szerződés szerinti megtérítésére, kamatokkal együtt.

10. Vállalások

10.1. Kötelező vállalás

A támogatásban részesülő végső kedvezményezettnek vállalnia kell a fejlesztés által érintett szálláshely egész éves nyitva tartását.

A Romániában és Magyarországon használatos szálláshely minősítő rendszerben regisztrálja a szálláshely magát és a fenntartási időszak végéig fenntatja a regisztrációt.

A támogatásban részesülő végső kedvezményezettnek vállalnia kell a projekt megvalósítási határidejét követő 2 éven belül minden 450.000 lej vissza nem térítendő támogatás után 1 alkalmazott felvételét (határozatlan időtartamú, teljes munkaidős munkaviszonyba), akinek bérezése eléri a megvalósítás helyszíne és a projekt iparága szerinti átlagkereset legalább 75%-át. Amennyiben erre a szálláshely specifikus működéséből adódóan nincs lehetőség, úgy vállalnia kell a helyi kistermelők és szolgáltatók bevonását a működtetésbe Erre vonatkozóan szerződésekkel igazolnia kell az így létrejött integrációt.

A szálláshelyen legalább 1 db új, a térségben hiánypótló szolgáltatást nyújt a kedvezményezett.

A kedvezményezett a szálloda környéki turisztikai desztinációban legalább 1 turisztikai csomagajánlattal fog rendelkezni, amely a saját szolgáltatás mellett tartalmazza más szolgáltató szolgáltatását (pl. fürdőbelépő, gyógykúra csomag, éttermi szolgáltatás, aktív, kulturális turisztikai kapcsolódó szolgáltatás stb.).

A kedvezményezett egész évre minimum 40 %-os szobára vetített kapacitás-kihasználtságot vállal.

11. Fenntartási időszak

A pályázat eredményeit a projekt megvalósítás befejezését követő 5 éves fenntartási időszakban fenn kell tartani. A végső kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig a projektet fenntartja és működteti azt.

A támogatás alapján elért alkalmazotti létszámot vagy integrációs vállalást fenn kell tartani a fenntartási időszak lejártáig. A végső kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt monitoring mutatók keretében tett vállalásai nem teljesülése esetén a támogatás arányos részét visszafizeti. A visszafizetési kötelezettség a projekt mutatói alapján, a tényleges teljesítés a vállalástól való elmaradásának arányában kerül megállapításra.

A megvalósítás és a fenntartás időszakában a pályázó a projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni.

Mutató neve

Mérték-egység

Elérés céldátuma

Mutató forrása

Projekt keretében a pályázónál meglévő és létesített munkakörben foglalkoztatottak éves átlagos száma / vagy integrációs szerződések szám

Fő /db

Fenntartási időszak teljes időtartama

Belső munkaügyi nyilvántartás és büntetőjogi felelősség tudatában cégszerűen aláírt Nyilatkozat a projekthez kapcsolódó munkakörről

Kedvezményezett nyilatkozata a közte és helyi beszállítók között létrejött szerződésekről.

Fejlesztéssel, építéssel, átalakítással érintett ingatlan (épület) alapterülete

m2

Beruházás üzembehelyezése, legkésőbb a projekt zárás dátuma

Kedvezményezett nyilatkozata megvalósulási terv alapján

Támogatásból létesített kereskedelmi szálláshelyek szobáinak száma

db

Beruházás üzembehelyezése, legkésőbb a projekt zárás dátuma

Kedvezményezett nyilatkozata megvalósulási terv alapján

Szálláshelyeken nyújtott új szolgáltatások

db

Beruházás üzembehelyezése, legkésőbb a projekt zárás dátuma

Kedvezményezett nyilatkozata honlapon kínált szolgáltatások alapján

Elérhető turisztikai csomagajánlatok, garantált programok száma

db

Fenntartási időszak teljes időtartama

Kedvezményezett nyilatkozata honlapon kínált szolgáltatások alapján

Turisták által eltöltött vendégéjszakák száma

db

Fenntartási időszak teljes időtartama

kedvezményezett jelentése – vendégforgalmi könyv és statisztikai hivatalnak leadott jelentés alapján

Támogatott szálláshely szobára vetített kapacitás-kihasználtsága

%

Fenntartási időszak teljes időtartama

kedvezményezett jelentése – vendégforgalmi könyv és statisztikai hivatalnak leadott jelentés alapján

A fenti mutatók teljesítésének vizsgálata a benyújtandó szakmai beszámolók és fenntartási jelentések ellenőrzése során történik.

A támogatás teljes összege akkor fizetendő vissza, ha a projekt befejezésétől számított kedvezményezett típusától függően három vagy öt éven belüli időtartamon belül, a következők valamelyike történik:

 • a) a szálláshely-szolgáltatás megszűnése;
 • b) az infrastruktúra valamely elemében tulajdonosváltás következik be, amelynek eredményeként egy cég vagy állami szervezet jogosulatlan előnyhöz jut; fenntartási időszakban az ingatlan tulajdonosának cseréje csak a Támogató szervezet jóváhagyásával lehetséges.
 • c) a természetében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges változás következik be, amely az eredeti célkitűzéseket veszélyezteti.

A kötelező fenntartási időszak nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. A változás bejelentését követően az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

A támogatott projekttel létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak a támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

12. Biztosítékok

A pályázó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles a kifizetett támogatás teljes összegére vonatkozóan a projekt megvalósítási szakaszban, illetve a projekt eredményeinek fenntartási időszakára. A fenntartási időszakban a projekt tárgya is részese lehet a biztosítéknak, például ingatlanra, vagy ingóságra bejegyzett zálogjog formájában.

A támogatás visszafizetésének biztosítéka lehet:

 • a) garanciavállaló nyilatkozat,
 • b) ingatlan jelzálogjog és ingó zálogjog,
 • c) a pályázó gazdasági társaság cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása,
 • d) garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • e) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény,
 • f) hitelintézet által kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.

A biztosítékok kombinálhatóak.

A biztosítékot az első kifizetési igényléssel (ideértve az előleget is) egyidejűleg kell nyújtani. Támogatási összeg kifizetése – az előleget is ideértve – csak akkor engedélyezhető, ha a szükséges biztosíték rendelkezésre áll. A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét, tehát első alkalommal nem kötelező a teljes támogatási összegre biztosítékot nyújtani. A végső kedvezményezett a kifizetési igénylésben igényelt támogatási összegnek megfelelően megemelt biztosíték meglétét legkésőbb a kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg köteles igazolni.

A biztosítéknak rendelkezésre kell állnia a fenntartási kötelezettség megszűnéséig. A végső kedvezményezett számára a Támogató a biztosítékcserét lehetővé teszi, ha az új biztosíték végrehajthatósága, illetve az általa fedezett érték megfelel a biztosítékokra vonatkozó feltételeknek.

A biztosítéknyújtási időszaknál rövidebb lejáratú biztosíték esetén, a lejárat napját megelőző 45 naptári nappal korábban a végső kedvezményezettnek a biztosítékot meg kell hosszabbítania vagy cserét kell biztosítania. Ennek elmulasztása esetén a kifizetéseket el kell utasítani, valamint a Támogató a támogatási szerződéstől elállhat. Ha a biztosíték mérsékelhető vagy megszüntethető, a Támogató haladéktalanul gondoskodik az erre vonatkozó nyilatkozat kiadásáról.

13. A pályázat beadási határideje és módja, hiánypótlás

A pályázat benyújtásához a pályázónak ki kell töltenie a pályázati kategóriának megfelelő elektronikus pályázati adatlapot, alá kell írnia ennek kinyomtatott változatát, valamint a kapcsolódó nyilatkozatokat, ezeket beszkennelve az online pályázói felületen csatolnia kell. A kiíró fenntartja a jogot, hogy bármelyik dokumentum eredeti példányát, vagy az arról készített hiteles másolatot bekérje.

A pályázati adatlap és a nyilatkozatok eredeti, cégszerűen aláírt papír alapú példányát személyesen, vagy postai úton is be kell nyújtani legkésőbb az elektronikus benyújtás határidejének leteltét követő 5 munkanapon belül a következő címre: Fundatia Pro Economica Alapítvány (Str. Revolutiei nr. 1, 540043 Tirgu Mures, Romania)

Az elektronikus benyújtás határideje 2019. július 18. 16:00 óra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem esnek elbírálás alá. Benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek érdemi változtatására nincs lehetőség.

A bírálat során hiányzó melléklet, vagy információ esetén lehetőség van hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére. A hiánypótlásra, tisztázásra történő felhívást elektronikus levélben (e-mailben) küldi meg a kiíró a pályázóknak. A felhívás elküldésétől számított 8 naptári nap áll a pályázó rendelkezésére, hogy elektronikus úton pótolja a felszólító levélben jelzett hiányosságokat, vagy megadja a szükséges választ. A hiányok nem teljes körű pótlása, a válasz elhagyása, vagy ezek határidőn túli benyújtása esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

Hiánypótlás nélkül elutasításra kerülnek, azok a pályázatok, melyek aláírt adatlapja hiányzik, vagy melyekről a benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy hiánypótlás útján sem válhatnak alkalmassá a pályázati felhívásban szereplő követelményeknek való megfelelésre.

14. A benyújtandó dokumentumok

 • a) Online pályázati rendszerében kitöltött űrlap és nyilatkozatok kinyomtatott, cégszerű aláírással ellátott példánya.
 • b) A legalább a pályázat benyújtásának évét megelőző naptári évre vonatkozó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló vagy pénzügyi eredménykimutatás.
 • c) A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta.
 • d) Illetékes adóhatóság és önkormányzat igazolása arról, hogy a pályázónak nincsen köztartozása (nem lehet 30 napnál régebbi).
 • e) A pályázat beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a statisztikai és megváltozott munkaképességű munkavállalói létszámot tartalmazó nyilvántartás.
 • f) Pályázó aktualizált alapító okirata.
 • g) Cégkivonat (nem lehet 30 napnál régebbi).
 • h) Tételes eszközlista azon eszközökről, melyek beszerzését tervezi a projekt részeként
 • i) Minden költségre vonatkozóan 3 db, a pályázat benyújtásakor érvényes, a pályázótól független (Nem független az az ajánlattevő, illetve szállító amelyben a pályázó, illetve végső kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a végső kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a pályázó, illetve végső kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. ) ajánlatadó által kiállított árajánlat (Ingatlan esetén értékbecslés, illeték, hatósági díj esetén hatósági díjtáblázat, vagy egyéb igazolás csatolása szükséges) csatolása szükséges. Az árajánlatoknak tartalmaznia kell a következőket:
  • az ajánlattevő megnevezését, aláírását;
  • eszközök szállítására irányuló ajánlat esetén az ajánlattevő nyilatkozatát a generálkivitelezői, kereskedői vagy gyártói státuszra vonatkozóan,
  • a gyártó(k) megnevezését, a megajánlott termékek típusát, a gyártó által meghatározott műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit, rendelésre gyártott beszerzés esetén technikai feltételek és az egyedi költségkalkuláció részletes feltűntetését, tartozék beszerzése esetén annak jelölését, hogy mely eszközhöz tartozik,
  • építési kivitelezésre irányuló ajánlat esetén az építési költségeket összhangban a pályázat költségvetésével, Építés beruházás esetén elégséges tervezői költségbecslés benyújtása.
  • szolgáltatásra vonatkozó ajánlat esetén szolgáltatási elemek felsorolását,
  • az árajánlat érvényességét és az ajánlat kiállításának dátumát, amely a pályázat benyújtását megelőző 60 napnál nem lehet régebbi,
  • az egységárat, a nettó árat, az ÁFA-t és a bruttó árat.

  Amennyiben az árajánlat összege nem lejben van meghatározva, szükséges azt átszámítani lejre a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes EKB árfolyamon.

  Nem magyar nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes árajánlatról.

  Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás.

  Az árajánlatnak és a pályázatban szereplő költségtáblázatok adatainak meg kell egyezniük.

  A projekt megvalósítás folyamatában a költségtételek alátámasztására 3 darab, a formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő, egymástól és a pályázótól is független ajánlattevő által adott árajánlat fogadható el.

  Amennyiben a hiánypótlást követően sem áll rendelkezésre az adott költségtétel vonatkozásában a 3 db, formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő árajánlat, akkor az a költségtétel nem elszámolható költségnek minősül, így azzal a projekt elszámolható összköltsége csökkentésre kerül.

  Amennyiben 3 ajánlat beszerzése objektív okból lehetetlen, pályázó egyéb, a költség mértékének igazolására alkalmas módon köteles igazolni a piaci áraknak való megfelelést (pl. értékbecslés, hatósági díjtáblázat, forgalmazói nyilatkozat, stb.).

 • j) A projekt megvalósítási helyszínének tulajdoni lapja - amennyiben az ingatlan a pályázat beadásakor a pályázó rendelkezésre áll.
 • k)

  Tulajdonostársak hozzájárulása - amennyiben a pályázat tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást:

  A melléklet benyújtása abban az esetben szükséges és kötelező, amennyiben a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a pályázó (kizárólagos) tulajdona, vagy vétel során nem válik a pályázók (kizárólagos) tulajdonává. Csatolni szükséges a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához, és a megvalósítást követően a fenntartási időszakhoz igazodó üzemeltetéshez.

 • l)

  Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról - amennyiben a pályázat tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást: *

  Amennyiben a projektet osztatlan közös tulajdonban *álló ingatlanon kívánják megvalósítani, akkor csatolni szükséges a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajzot.

 • m)

  Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben a használatba adó hozzájárulása, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás - amennyiben a pályázat tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást:

  Amennyiben a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a pályázó tulajdonát képezi, csatolni szükséges a bérleti szerződést, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást, valamint a bérbeadó illetve a használatba adó hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához és a pályázóra vonatkozó fenntartási időszakra értelmezett üzemeltetéshez. A bérleti szerződésnek, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodásnak kizárólagos joggal biztosítania kell a támogatással megvalósuló beruházás működtetését legalább a projekt fenntartási időszakára, és tartalmaznia kell a bérleti díjat.

 • n)

  Építési tervdokumentáció - amennyiben a pályázat tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást:

  Az építési tervdokumentáció tartalmazza a tervrajzokat, valamint az építészeti és technológiai műszaki leírást. Az építési tervdokumentáció részeként legalább vázlatterv és helyszínrajz benyújtása szükséges, de amennyiben rendelkezésre áll szükséges benyújtani az építési engedélyes terveket és a kiviteli terveket is.

 • o)

  Építési engedély (ha rendelkezésre áll), vagy nyilatkozat építési engedély mentességről - amennyiben a pályázat tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást:

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a pályázat benyújtásának nem feltétele a jogerős építési engedély megléte. A jogerős, érvényes építési engedélyt a szerződéskötés előtt szükséges benyújtani.

  Ha az infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházás nem építési engedély köteles, akkor a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolni.

Amennyiben a pályázó a pályázati felhívás 4. pontja alatt foglalt követelményeknek kapcsolt vállalkozás bevonásával felel meg, vagy a biztosíték nyújtásához kezest vesz igénybe, úgy az ő 14. b)-g) alpontok szerinti okirataikat/igazolásaikat a pályázóval azonos módon kell benyújtani.

15. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatok bírálata formai, jogosultsági vizsgálatból és tartalmi támogathatósági szempontok szerinti értékelésből áll. A bírálat részét képezi továbbá a felajánlott biztosítékok teljeskörűségének és a Támogató számára való hozzáférhetőségének ellenőrzése.

Az értékelésekkel párhuzamosan sor kerülhet helyszíni ellenőrzés lefolytatására és tárgyalásra. A tárgyalás célja, hogy a pályázat, különösen a benyújtott biztosítékok köre, illetve a pályázó által tett, a foglalkoztatásra és az együttműködésre vonatkozó vállalások megfeleljenek a Kiíró által támasztott követelményeknek.

A pályázatok rangsorolása az alábbi pontszámok hozzárendelésével történik:

1. A pályázók bemutatása, a projekt megvalósítására való alkalmasság A pályázó (kapcsolt, vagy partnervállalkozás bevonása esetén a kapcsolt, vagy partner-vállalkozás) részletes képet adott az eddigi tevékenységéről és az alapján alkalmas a projekt megvalósítására. 0-5
2. A pályázat illeszkedése a Kós Károly Terv és Székelyföldi gazdaságélénkítés 2019 c. tanulmány célkitűzéseihez A projekt jelentősen hozzájárul a stratégia megvalósításának sikeréhez, különösen:
- a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
- a gazdasági tevékenységek erősítése
- a foglalkoztatottság növelése;
- a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése.
- a beruházás és az általa nyújtott szolgáltatás újszerűsége és hiánypótló hatása a térségben
0-20
3. A beruházás megvalósíthatósága és fenntarthatósága

A javasolt finanszírozási szerkezete mellett a projekt rentábilis.

A új szálláshely létrehozása, vagy bővítése, korszerűsítése eredményeképp a becsült kihasználtság és eredményesség biztosítható, piaci alapon fenntartható a létesítmény.

Megfelelően számol a pályázó a jelenlegi piaci viszonyokkal és ezek várható változásaival.

0-20
4. A beruházás előkészítettsége, pénzügyi és szakmai kidolgozottsága A projekt megvalósításához szükséges tulajdonviszonyok rendezettek, a helyszín alkalmas a projekt mihamarabbi megkezdéséhez. 0-10
A projekt megvalósításának megindításához a szükséges engedélyekkel, szerződésekkel rendelkezik. 0-5
A költségbecslés minden várható költségre kiterjed. Valamennyi költség indokolt, nincsenek túlzó tételek. 0-15
5. Foglalkoztatottak számának növekedése és/vagy integrációs szerződések száma

A fejlesztés eredményeképp létrejövő munkahelyek száma a teljes fenntartási időszakban, a fejlesztés összegének aranyában (minél munka-intenzívebb egy beruházás annál nagyobb támogatást kap)

Az integráció során szerződéssel lekötött helyi, termelői kapacitás mértéke.

0-10
6. A szolgáltatási kínálat bővítése Szálláshelyeken nyújtott új szolgáltatások száma figyelembe véve a célcsoportok igényeit. 0-10
Szálláshelyeken nyújtott és elérhető turisztikai csomagajánlatok, garantált programok száma
7. Partnerségi együttműködés a turisztikai desztinációban

Az együttműködő partnerek száma, akikkel közös turisztikai kínálatot alakítanak ki.

0-5

A támogatásra javasolt pályázatokról a program Irányító Testülete felé az Alapítvány igazgatótanácsa tesz döntési javaslatot. Az Irányító Testület jogosult javaslatot tenni az igényelt támogatási összeg csökkentésére.

A döntésről a pályázó értesítést kap e-mailben, valamint ezzel egy időben a kiíró online felületére is felkerül.

A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2019. szeptember 5.

Az eredményről történő értesítés tervezett határideje: 2019. szeptember 15.

16. Kifogás benyújtása

A pályázó a döntés ellen kifogást nyújthat be, ha a projekt kiválasztási eljárása, a támogatói döntés meghozatala jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik. A kifogás benyújtására a kifogásolt döntés közzétételétől/kézbesítésétől számított 8 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség. A pályázó kifogását elektronikus úton nyújthatja be az office@proeconomicaalapitvany.ro e-mail címre.

A kifogásban meg kell jelölni azon indokokat - a megsértett jogszabályban vagy a felhívásban foglalt rendelkezést - melyekre tekintettel a pályázó kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor.

A kifogás a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének nincs helye.

17. Egyéb információk

A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók. A felhívás, a szakmai mellékletek, a pályázati adatlap és a pályázat mellékletei együttesen tartalmazzák a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

A felhívás és a pályázati adatlap esetén a kiíró a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket.

A pályázat a kiíró archívumában kerül tárolásra. A kiíró a pályázati eljárás során a pályázók adatlapjain aláírt nyilatkozattal összhangban az ott megadott adatokat szabadon felhasználja.

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a nyilvántartott adataihoz a jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.

18. Kapcsolat

A pályázati felhívásról további információ a kiíró központi irodájában érhető el:

FUNDAȚIA PRO ECONOMICA ALAPÍTVÁNY

Marosvásárhely, Forradalom (Revoluției) utca 1. szám

Köpeczi-Teleki ház, I. emelet

Telefonszám: +40 (365) 455 358, +40 (365) 455 359

Email: office@proeconomicaalapitvany.ro

19. Mellékletek

1. sz. melléklet: Tájékoztató a KKV minősítés megállapításához és a partner és kapcsolódó vállalkozások meghatározásához

2. sz. melléklet: A jogosult tevékenységek NACE kódjai